Området

Området

Det norsk-svenska Enningdalsälvens avrinningsområde omfattar ca 782 km2. De högst belägna delarna ligger 262 meter över havet, medan det vid mynningen i Idefjorden är ca 10 meter över havets nivå. Avrinningsområdet har fått sitt namn från Enningdalsälven, vattendraget beläget längst nedströms i avrinningsområdet. Enningdalsälvens avriningsområde avvattnar bland annat sjösystemet med Boksjöarna, Kornsjöarna och Bullaresjöarna. Den svenska delen av avrinningsområdet ligger inom Dals-Eds, Munkedals, Tanums och Strömstads kommuner. I Norge omfattar avrinningsområdet Halden och Aremark kommuner.

Vid de översta norsk-svenska källsjöarna, Norra Boksjön och Södra Boksjön, domineras landskapet av skogs- och myrmark. Mycket små arealer består av jordbruksmark. Stora delar ligger över högsta kustlinjen. Avrinningen från Boksjöarna sker vidare ner till Kornsjöarna. Även här domineras landskapet av skogs- och myrmark. Kornsjöarnas vatten hamnar slutligen i Kynne älv, som också avvattnar stora delar av högplatåområdet Kynnefjäll. Kynne älv mynnar i Södra Bullaresjön som är belägen i den stora nord-sydliga sprickdalen i Bullaren. Avrinningen sker därefter åt norr, vilket är ganska ovanligt i dessa trakter av Sverige och Norge.

Vid Bullaresjöarna är markförhållandena något annorlunda jämfört med de högre belägna landskapet vid Boksjöarna och Kornsjöarna. Tjockare och större områden med marina finkorniga jordarter med större arealer jordbruksmark ger även här sin påverkan på vattenkvaliteten. Till Bullaresjöarna tillrinner även ett flertal större vattendrag från höjdområdena väster och öster om sjöarna.

Vid utflödet av Norra Bullaresjön rinner vattnet sedan åter in i Norge via Enningdalsälven. Även till Enningdalsälven tillrinner några vattendrag, främst från de östra höjdområdena. Efter ca 13 km mynnar slutligen Enningdalsälven i den norsk-svenska Idefjorden.

Avrinningsområdet är relativt glest befolkat. Uppskattningsvis bor ca 3500 – 4000 personer inom området. Detta motsvarar ca 4,5 – 5,2 personer/km2.

Skyddade områden

Inom Enningdalsälvens avrinningsområde ingår Tresticklan-Boksjön, Noraneälven, Kynnefjäll, Kynne älv, Bredmossarna-Fiskelössjön, Långevallsälven, svenska delen av Enningdalsälven och lövskogsreservatet vid Tingvall i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

Enningdalsälven/Berbyälven är upptagen i den nationella Verneplan IV för norska vattendrag. Verneplanen innebär primärt att vattendraget är skyddat mot nya vattenregleringar och vattenkraftsutbyggnad i Norge, samt är sedan maj 2007 nationell laxälv. Enningdalsälven är Norges syostligaste vattendrag, en av de få större laxförande vattendragen i sydöstra Norge. Laxstammen är tidigvandrande. I Sverige är hela den svenska delen av avrinningsområdet skyddat mot vattenreglering och vattenkraftsutbyggnad genom att Enningdalsälvens avrinningsområde finns upptaget i 4 kap. 6 § miljöbalken.