Vattenrådet

Om Enningdalsälvens Vattenråd

Bakgrund

Vid ett ordinarie och ett extra årsmöte under 2007 beslöt medlemmarna att upplösa Enningdalsälvens Vattendragsförbund och att tillstyrka bildandet av Enningdalsälvens Vattenråd. Vidare beslöts att ”Gemensamma förutsättningar (2007)” skall utgöra grunden för Vattenrådets framtida arbete.

EU:s vattendirektiv

EU:s vattendirektiv är till för att skydda medlemsländernas vattenresurser. Senast december 2008 ska miljökvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram tas fram för Sveriges och Norges sjöar, vattendrag och kustvatten. År 2015 ska de flesta vatten ha nått en god ekologisk status.

Beslut om åtgärdsplaner för Enningdalsälvens avrinningsområde kommer fattas av Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt i Sverige och Vannregion-myndigheten for Glomma/Indre Oslofjord i Norge. EU:s vattendirektiv ställer krav på att vattenmyndigheterna, innan besluten, ska samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs.

Vattenrådet

Enningdalsälvens Vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer inom Enningdalsälvens avrinningsområde, i Sverige och Norge. Vattenrådet fungerar som ett forum där frågor om vattenresurserna (yt- och grundvatten) inom avrinningsområdet kan diskuteras. Vattenrådet strävar gemensamt efter att nå ett helhetsperspektiv på avrinningsområdets vattentillgångar och att få med många representanter från flera olika intressesfärer.

Vattenrådet kan därmed utgöra en viktig och inflytelserik röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor.

Syfte

  • Vattenrådet ska skapa lokal delaktighet, engagemang och svara för den lokala förankringen/samverkan inom sitt avrinningsområde.
  • En lokal förankring ska ge bättre beslut och det ska bli enklare att genomföra de åtgärder som behövs för att uppfylla EU:s vattendirektiv. Förståelsen för nödvändiga åtgärder ökar då.
  • Vattenrådet är ingen myndighet och rådet tar inte över ansvaret från de kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som deltar i rådet.

Uppgifter

Enningdalsälvens Vattenråd ska:

  • delta, granska och lämna synpunkter på kommande förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljöövervakningsprogram som rör Enningdalsälvens avrinningsområde.
  • vara en sammanhållande länk för information, idéutbyte och diskussioner med medlemmarna i Vattenrådet och med andra berörda parter.
  • vara en källa till information och aktivt sprida information till dem som berörs av vattenfrågorna inom Enningdalsälvens avrinningsområde.

Medlemskap

Eftersom Vattenrådet endast är ett mötesforum finns ingen utsedd styrelse. Medlemskap erhålls genom att inbetala en frivillig stödjande årlig avgift för att finansiera Vattenrådets verksamhet. Som medlem har man möjlighet att delta i möten som arrangeras av Vattenrådet. För kommuner som önskar vara medlemmar är den årliga avgiften 2000 (SEK). För övriga organisationer, verksamhetsutövare m fl är den frivilliga årliga avgiften 100 (SEK).

Sekretariat

Vattenrådet har ett sekretariat med säte i Tanums kommun (Org.nr 212000-1348). Vid minst ett mötestillfälle per år skall sekretariatet redovisa senaste årets intäkter och utgifter, samt utförd verksamhet.

Sekretariatets ansvar är att anordna 1 – 2 sammankomster per år dit alla medlemmar inbjuds. Även andra än medlemmar kan inbjudas till sammankomsterna om det är av betydelse för Vattenrådets arbete i enlighet med EU:s vattendirektiv. Sekretariatet ansvarar också för att en hemsida för Enningdalsälvens Vattenråd med uppdaterad information finns på Internet. Sekretariatet kan också sammanställa Vattenrådets synpunkter på kommande förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljöövervakningsprogram som rör Enningdalsälvens avrinningsområde.

Det står samtliga medlemmar fritt att i samråd med sekretariatet föreslå tid för sammankomster och dess innehåll.